XVII-wieczny obraz na desce „Matka Boża z Dzieciątkiem” z lewej nawy kościoła parafialnego w Bóbrce poddany był konserwacji, restauracji i rekonstrukcji.

Obraz przed konserwacją był źle zachowany, w tle widoczne były liczne daszkowate odspojenia warstwy malarskiej. Po demontażu drewnianej koszulki i koron ukazała się warstwa malarska w bardzo złym stanie.  Obraz był wielokrotnie przemalowywany, głównie po formie, czasem tylko miejscowo. Do tego używano farb o różnym spoiwie.

Deska, na której był namalowany obraz, była mocno zjedzona przez drewnojady. Wtórnie zmieniono format obrazu, zmniejszając go, oraz wycinając w górnej części kształt trójliścia.

Po wykonaniu badań stratygraficznych stwierdzono występowanie 5 warstw chronologicznych, oraz znaleziono fragmenty pierwszej, oryginalnej warstwy, którą datować można na połowę XVII wieku. Ze względu na dużą wartość artystyczną oryginału podjęto decyzję o jej odsłonięciu, pomimo ubytków lub braku niektórych partii. Zrekonstruowano twarz Dzieciątka, obydwie korony oraz tło w oparciu o podobne kompozycje z epoki.

Prace polegające na konserwacji, restauracji i rekonstrukcji obrazu przeprowadziła w latach 2021-2-23 mgr Elżbieta Bakun.

Na planszach przy obrazie można zobaczyć wszystkie etapy prac.

Natomiast przy balaskach jest postawiony obraz będący rekonstrukcją ostatniej warstwy malarskiej z odnowionymi sukienkami, koronami i gwiazdkami.